Category Archives: ความเป็นมาเศรษฐกิจพอเพียง

ความเป็นมาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดและปฎิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ความพอเพียง ที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฎิบัติของคนไทย
              สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยการวางแผนเศรษฐกิจและสังคมแห้งชาติ หรือ (สคช) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยขณะนั้นท่าน ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ประธาน(สคช)ได้สรุปแนวคิดปรัชญาพอเพียงมาเป็นนิยามความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้อัญเชิญนำมาในการจัดทำแผนพัฒนาฉบับที่ 9.10 ตามลำดับ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับเข้าใจ     และนำไปใช้เป็นแนวพื้นฐานทางการดำเนินชีวิต
อย่างไรก็ตาม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นำมาเป็นแนวทางการกำหนอนโยบายวางแผนและจัดทำในทุกระดับ และได้ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาติ   ตามที่ขอพระกรุณา วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ นอกจากนี้แล้วเศรษฐกิจพอเพียงยังได้แพร่หลาย ไปในเวทีระดับโลกอีกด้วย เช่น
เวทีการประชุมระดับอาเซียนที่ได้เสนอแนวคิดและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นทางเลือกในการพัฒนาสภาสมาชิกระดับอาเชียน อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจพอเพียงยังได้เติบโตอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดแนวคิดต่างๆก็ได้เผยแพร่ออกสู่สากลภายในที่สุด เช่น รูปแบบหนังสือ วารสาร  อินเตอร์เน็ต และ CD – ROM  ต่อสาธารณชน