แนวทางการประยุกต์ใช้

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล / ครอบครัว
              เริ่มต้นจากการเสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่างๆ เพื่อสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆพร้อมทั้งเสริมสร้าง คุณธรรมจนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม โดยสามารถคิดและกระทำบนพื้นฐานของการมีเหตุและผล พอประมาณ จนสามารถพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ในที่สุด การพึ่งพาโดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นผลประโยชน์ระยะยาวต่อสังคม และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ทฤษฎีใหม่จะทำให้ครอบครัวมีความมั่นคงด้านต่างๆในระดับหนึ่ง เมื่อเศรษฐกิจระดับครอบครัวเข้มแข็งขึ้น สามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆภายนอกชุมชนอีกด้วย  อันนี้จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้แก่ชุมชนอีกด้วย

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน / องค์กร

    ครอบครัวต่างๆที่มีความพอเพียงแล้ว คือ มีความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต จนสามารถพึ่งตนเองได้ บุคคลเหล่านี้มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพแต่ละสังคมโดยใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหลายสถานภาพ ในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์ของคนส่วนรวม และความก้าวหน้าของชุมชนอย่างมีเหตุผล จนนำไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชน  จนนำไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สมดุล จนสามารถนำไปสู่การพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆ

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
              มีแผนการบริหารจัดการประเทศที่ส่งเสริมให้บุคคล ชุมชนต่างๆมีวิธีปฎิบัติ มีความร่วมมือและการพัฒนาในสาขาต่างๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากการวางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียง โดยส่งเริมประชาชนส่วนใหญ่สามารถอยู่อย่างพอเพียงพึ่งตนเองได้ ด้วยความรู้ และมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และใช้สติ  พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนสิ่งต่างเพื่อความจริงใจต่อกัน จนนำไปสู่ความสามัคคีในการจัดการกับปัญหายากจนที่นำ ไปสู่ปัญหาหนี้สินดังนั้นสิ่งที่ประเทศจะต้องวางแผนควบคู่ไปด้วย ก็คือ การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่การจัดการที่เข็มแข็งได้อย่างยั่งยืน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s